Dasálin 21: Santo Tomas de Aquino


Maylikha ng lahat ng bagay,
Tunay na bukal ng liwanag at dunong,
Minulan ng lahat ng pag-iral,
Biyayaan mong maglagos ang Iyong liwanag
Sa dilim ng aking pagkakaunawa.
Hanguin ako mula sa lubhang pusikit
Na aking kinapanganakan,
Isang panlilinlang ng salà’t kamangmangan.
Kalooban ako ng matalim na kabatiran,
Ng gilas sa pagmememorya, at
Ng kakayahan sa paggagap sa bagay-bagay
Nang may kawastuhan at pagpapahalaga.
Handugan ako ng kahusayan
Upang maging tiyak sa aking mga paliwanag
At ng kagalingan sa pananalita
Upang maging masaklaw at may pukaw.
Ituro sa akin ang pagsisimula,
Gabayan ang pagpapaunlad,
At alalayan ang kaganapan.
Hinihiling ko ito sa pamamagitan
Ni Kristong aming Panginoon.

,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: