Dasálin 41: Oriah Mountain Dreamer


Larawan ni Rakicevic Nenad mula sa Pexels.

Di ako interesado sa kung ano’ng hanapbuhay mo.
Nais kong maláman ang minimithi mo
At kung papangarapin mong makamit ang lunggati ng puso.

Di ako interesado kung ilang taon ka na.
Nais kong maláman kung handa kang magpakabaliw
Para sa pag-ibig
Para sa pangarap
Para sa pakikipagsapalaran sa pagiging buháy.

Di ako interesado sa kung ano’ng umiinog sa iyong mundo…
Nais kong maláman kung nahaplos mo na ang ubod ng iyong dalamhati
Kung naging bukás ka dahil sa mga pagtataksil ng búhay
O nanliit at nagsabato
Upang maligtas sa iba pang pait.

Nais kong maláman kung makahaharap mo ang sákit
Ang sa akin o ang sa iyo
Nang walang tangkang itago ito
O limutin ito
O ayusin ito.

Nais kong maláman kung mayayakap mo ang ligaya
Ang sa akin o ang sa iyo
Kung makapagsasayaw ka nang malaya
At hahayaang mabalot ka ng sayá, sagad hanggang buto
Na walang pagbabantulot
Na maging maingat
Na maging praktikal
Na magpamulto sa mga hangganan ng ating pagkatao.

Di ako interesado kung ang kuwento mo sa akin
Ay totoo.
Nais kong maláman kung káya mong
Biguin ang kapwa
Maging totoo lámang sa sarili.
Kung káya mong tanggapin ang sakdal ng pagtataksil
Nang hindi tinatalikdan ang sarili.
Ang malusaw ang paniniwala
At dahil dito’y tumanggap ng tiwala.

Nais kong maláman kung namamalas mo ang kariktan
Bagaman hindi naman laging maganda
Ang araw-araw.
At kung maiaapak mo ang iyong sariling búhay
Sa pananahan niyon.

Nais kong maláman kung matatanggap mo ang pagkabigo
Ang sa akin o ang sa iyo
At kung makatatayo ka pa sa gilid ng lawa
At makasisigaw sa liwanag ng kagampang buwan ng,
“Oo.”

Di ako interesado
Kung saan ka nakatira o kung magkano ang laman ng bulsa.
Nais kong maláman kung makababangon ka
Matapos ng gabi ng luksa at pananaghoy
Pagal at sugatán hanggang kaibuturan
At magawa pa ang lahat
Upang mapakain ang mga anak.

Di ako interesado sa kilala mo
O kung papaano kang nakarating dito.
Nais kong maláman kung makatatayo ka
Sa puyo ng apoy
Kasáma ako
At hindi ka aatras at matatakot.

Di ako interesado kung saan nakamit, o ano, at kung kanino
Ang hawak na talino.
Nais kong maláman kung ano’ng nagpapanatili
Sa iyong loob
Kapag nawawasak na ang lahat.

Nais kong maláman kung káya mong
Mapag-isa
At kung talagang pinahahalagahan mo ang iyong mga pilîng kaibigan
Sa mga sandali ng kahungkagan.

,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: