Dasálin 15: Ang Sermon Hinggil sa Paglalagablab mula sa Mahā-vagga

At matapos ng piniling matagal na pamamalagi sa Uruvelâ, nagpatuloy Ang Pinagpala [si Buddha] sa kaniyang paglilimayon, at noo’y natungong Gayasisa, malápit sa Gayâ. Kasáma niya ang dakilang kawan ng sanlibong monghe, na dati-rati’y marurusing. Sa Gayâ siya tumahan kasáma ang mga monghe. Doon ay nangaral sa mga monghe Ang Pinagpala: “Lahat, mga monghe, ay… Continue reading Dasálin 15: Ang Sermon Hinggil sa Paglalagablab mula sa Mahā-vagga

Dasálin 40: Panalangin kay San Jose bílang Proteksiyon mula sa Pandemyang Covid-19

O Pinagpalang San Jose, tapat na tagapagtaguyod ni Jesus at busilak na esposo ni Maria, dalangin namin ang iyong proteksiyon ngayong ang mundo’y nagdurusa sa matinding krisis na dulot ng coronavirus. Walang maliw naming kinamamanghaan ang iyong aruga kay Jesus. Sa aming pagninilay: Hindi namin hangad na gisingin ang sanggol na Hesus na sakdal-himbing sa… Continue reading Dasálin 40: Panalangin kay San Jose bílang Proteksiyon mula sa Pandemyang Covid-19

Dasálin 39: Derek Walcott

Darating ang panahon, May ragsak mong Sasalubungin ang sariling papasók Sa iyong pinto, sa sariling salamin, At magpapalitang-ngiti ang bawat isa Sa mainit na pagtanggap, At magwiwikang, upo ka. Kain. Mamahalin mong muli ang estrangherong ikaw rin. Abután ng alak. Abután ng tinapay. Ibalik ang iyong puso Sa sarili nito, sa estrangherong nagmahal sa iyo… Continue reading Dasálin 39: Derek Walcott

Dasálin 38: Dorothy Sayers

Kayhirap, talagang kayhirap Taluntonin, akyatin ang mabatong landas Patungong Kalbaryo, upang iligtas ang santinakpan; higit Na maigi pang magpamalas ng isang kahanga-hangang himala, Sumilip mula sa mga ulap, itaas ang kanang kamay Na nakapangyayári, at sa kagyat na pagkidlat, ganap Na pangaligkigin ang daigdig. Subalit di ito gawi Ng Diyos, siyang makapangyarihan, At sa halip,… Continue reading Dasálin 38: Dorothy Sayers

Dasálin 37: Awit ng mga Distiyerong Salvadoran sa mga Distiyerong Guatemalan

Nagdarasal pa rin kami, umaawit, Nangangarap pa rin sa pagdating Ng araw na muling hahapon ang mga ibon At bubukad ang mga bulaklak At magbabalik ang mga mahal na nawala. Nabubuhay pa rin kaming naniniwala Na sisibol isang araw ang pag-ibig, Ang bait, ang sampalataya, Mistulang mga rosas sa taglamig. Naniniwala pa rin kaming ang… Continue reading Dasálin 37: Awit ng mga Distiyerong Salvadoran sa mga Distiyerong Guatemalan

Dasálin 14: Kumpisal ni San Agustin

Dakila Ka, O Panginoon, at nararapat lámang Papurihan. Ang Iyong kapangyariha’y kahanga-hanga, Ang Iyong dunong, walang-hanggan. At ang tao, pagkat Bahagi ng Iyong linalang, naghahangad na sambahin Ka; Itong tao na pasan ang angking mortalidad, binabagabag Ng kaniyang salà, inuusig ng kabatirang itinataboy Mo ang mapagmataas—itong tao na bahagi ng Iyong obra’y Nilulunggating papurihan Ka.… Continue reading Dasálin 14: Kumpisal ni San Agustin

Dasálin 36: Luís Espinal Camps

Sanayin kami, Panginoon, na mangahas sa imposible, Sapagkat sa imposible nasusumpungan ang iyong biyaya’t Presensiya. Hindi kami maaaring lamunin ng kawalan. Ang búkas ay isang enigma, ang aming landas, nababalot Ng hamog; subalit ibig naming magpatúloy sa pag-aalay Ng sarili, sapagkat nanatili kang umaasa sa gitna Ng karimlan, at nagpapalis ng luha sa laksang mata.

Dasalín 35: Wendell Berry

Kapag sa kaibutura’y gumagapang ang hapis Para sa mundo, at nagigising sa gabi ng kahit Kaluskos, may tákot para sa aking búhay at sa mga anak, Nagtutungo ako’t nagpapahingalay kung saan humahapon Ang pato sa kaniyang kariktan sa tubigan, at nanginginain Ang tagak. Dinaratnan ko ang tahimik ng kasukalang Walang binabatáng pagkahindik sa paratíng Na… Continue reading Dasalín 35: Wendell Berry

Dasálin 13: Dekalogong Pang-araw-araw ni Pope John XXIII

1. Para sa ngayon, sisikapin kong landasín ang aking araw nang walang alinlangan at walang paghahangad na lutasin ang mga suliranin ng aking búhay nang sabay-sabay. 2. Para sa ngayon, pangangalagaan ko ang aking katayuan: mananamit ako nang simple; hindi ako magtataas ng boses; magiging magalang ako sa pakikitungo; wala akong pupulaan; wala akong ibang… Continue reading Dasálin 13: Dekalogong Pang-araw-araw ni Pope John XXIII

Dasálin 34: Naomi Shihab Nye

Bago málaman kung ano talaga ang kabutihan, Kailangan mong makawaglit ng mga bagay, Madamáng nalulusaw ang búkas sa sansaglit Tulad ng asin sa matabáng na sabaw. Anumang iyong pinanghawakan, Anumang binilang at maingat na inipon, Lahat yao’y kailangang maubos upang matalos Kung gaanong nagiging kalumbay ang lupain Sa pagi-pagitan ng rehiyon ng kabutihan. Kung gaano… Continue reading Dasálin 34: Naomi Shihab Nye