Dasálin 6: Ang Awit ng Zazen ni Hakuin Zenji

Ang lahat ng umiiral ay likás na Buddha, Sa paraang ang yelo ay likás na tubig. Kung walang tubig, walang yelo, Kung walang mga umiiral, walang Buddha. Nakalulungkot na walang bumabaling sa malápit At tinutunghan pa ang maláyong katotohanan: Tulad ng isang nakamalas sa batis Ngunit nananaghoy sa úhaw, Tulad ng isang musmos na laki… Continue reading Dasálin 6: Ang Awit ng Zazen ni Hakuin Zenji

Dasálin 28: Czeslaw Miłosz

Nagsasakahulugan ang salitâng Pananalig kapag may Nakasusumpong sa hamog o lumulutang na dahon, At nakababatid na ang kanilang pag-iral ay batay sa ayon. At kahit mangarap pa, o magpinid ng mga mata At humiling, mananatili ang daigdig sa angking kaayusan, At ang dahon ay dadalhin ng lagaslas ng ilog sa kung saan. Nagsasakahulugan ito kapag… Continue reading Dasálin 28: Czeslaw Miłosz

Dasálin 27: Martin Luther

Sa karimlan ay nasusumpungan ang Iyong liwanag. Nagsasanib ang lupa at ulap, lumalapít ang langit, At parang kaylayo na ng mga pasanin ngayong araw. Tanuran mo ako, o Diyos, katawan at kaluluwa. Samahan ako sa buong magdamag, kanlungin Mula sa masamâ. Itaboy po ang lahat ng tákot. Paginhawain po nawa sa masamyong panagimpan. Pag-apawin itong… Continue reading Dasálin 27: Martin Luther

Dasálin 4: Panalangin ni Teilhard de Chardin, SJ

Higit sa lahat, manalig sa malumay na pagkilos ng Diyos. Táyo’y medyo likás na mainipin sa lahat ng bagay At ibig na agad magwakas ang lahat, walang antala. Higit na mimamarapat natin ang paspasan. Wala táyong tiyagang magpalamon sa karimlan Ng walang-katiyakan, ng bagong karanasan. Ngunit ganoon talaga ang lahat ng batas ng pag-unlad, Nakakamit… Continue reading Dasálin 4: Panalangin ni Teilhard de Chardin, SJ

Dasálin 26: Ranier Maria Rilke

Sinisinta ko ang mga pusikit na oras ng aking búhay Na nagpapasigla’t nagpapalalim sa aking pagdama, Habang, tulad ng napaparam na halimuyak ng tuyong rosas O dilawing liham, mahiwaga kong nailulubog Ang sarili sa mga lumipas na araw: muli’y iniaalay Ang sarili sa nakaraan:—muli, ako’y nabubuhay. Mula sa aking mga pusikit na oras, kagyat na… Continue reading Dasálin 26: Ranier Maria Rilke

Dasálin 25: Awit ng Habihang-Langit mula sa mga Tewa

O, aming Inang Daigdig, O aming Amang Langit, Kami’y inyong mga supling. Maghapon mang nakayuko, Alay namin ang mga kaloob ng paggiliw. Habihan po kami ng káyo ng liwanag; Nawa’y ang kiwal ay maging puting sinag ng umaga, Nawa’y ang pintad ay maging pulang kinang ng gabi, Nawa’y ang palawit ay maging bumabagsak na ulan,… Continue reading Dasálin 25: Awit ng Habihang-Langit mula sa mga Tewa

Dasálin 3: Mula sa Upanishad

Mula sa huwad, gabayan kami patungong Totoo. Mula sa dilim, gabayan kami patungong Liwanag. Mula sa kamatayan, gabayan kami patungong Inmortalidad. Om Payapa, Payapa, Payapa.

Dasálin 2: Panalangin ni Thomas Merton

Panginoon kong Diyos, Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Walang mga muhong gumagabay sa landas. Walang katiyakan ang aking tinatahak, Sa gayong wala rin akong kabatiran sa sarili, At itong dangal ng pagsunod sa iyong loob, Bakâ isa lámang malaking pagpapaimbabaw. Bagaman sa ganang akin, ang mithiín Ang pagkalugod mo’y tunay na nakalulugod Sa… Continue reading Dasálin 2: Panalangin ni Thomas Merton

Dasálin 1: Panalangin ni San Agustin

Panginoon ng aming búhay, May mga araw na ginugurlisan ng aming pasanin Ang mga balikat at talagang kaybigat-bigat– Kapag ang landas ay nakapapagal at walang-wakas, Ang kalangita’y kulimlim at nagbabadya; Kapag walang himig ang aming búhay, mga puso’y Lumbay, at mga kaluluwa’y pinanawan ng pananalig. Pahagkan mo sa liwanag ang landas, pukawin Ang mga matang… Continue reading Dasálin 1: Panalangin ni San Agustin