Dasálin 21: Santo Tomas de Aquino

Maylikha ng lahat ng bagay, Tunay na bukal ng liwanag at dunong, Minulan ng lahat ng pag-iral, Biyayaan mong maglagos ang Iyong liwanag Sa dilim ng aking pagkakaunawa. Hanguin ako mula sa lubhang pusikit Na aking kinapanganakan, Isang panlilinlang ng salà’t kamangmangan. Kalooban ako ng matalim na kabatiran, Ng gilas sa pagmememorya, at Ng kakayahan… Continue reading Dasálin 21: Santo Tomas de Aquino

Dasálin 20: Ilang Koan

1. Kung ako’y dahop, anong gagagawin ko? Itapon iyon. 2. Hindi ka maaaring maglakbay sa gabi, ngunit kailangan mong makarating bago magbukang-liwayway. 3. Dumaraan ang tulay, ngunit hindi ang tubig. 4.  Ano ba ang tunog ng isang kamay na pumapalakpak? 5.  Kung tatakasan mo ang kawalan, hindi ka makalalayo mula rito. Kung hahagilapin mo ang… Continue reading Dasálin 20: Ilang Koan

Dasálin 19: San Francisco de Sales

1. Makabubuting huwag maging kampante sa sarili. Subalit papaano ito makapaghahatid ng kabutihan kung hindi natin isusuko ang lahat sa Diyos, at hihintayin ang kaniyang awa? Kung wala kang gayong tiwala, huwag kang sumuko sa pagsusumikap at pagsasabi sa Ating Panginoon ng: “Subalit, O Panginoon, bagaman nagdududa ako sa iyong kapangyarihan, sa hulí’t hulí, batid… Continue reading Dasálin 19: San Francisco de Sales

Dasálin 18: Mula sa Kabbalah

May isang haliging nakatindig sa lupa’t umaabot hanggang langit. Ang ngalan nito’y Ang Matuwid, itinalaga para sa matutuwid. Kung may matutuwid sa daigdig, tumatatag ang haligi; kung nangawawala’y bumubuway. Pinananatili nito ang buong daigdig, sapagkat nasusulat: “Ang matuwid ang haligi ng daigdig.” Kung hihina ito, maglalaho ang mundo. Kayâ’t kung may isa mang matuwid sa… Continue reading Dasálin 18: Mula sa Kabbalah

Dasálin 17: Kantikulo ng mga Nilalang ni San Francisco de Asis

Kataas-taasan, pinakamakapangyarihan, at mabuting Panginoon, Sa Iyo ang lahat ng mangha, luwalhati, pagdakila, at papuri; Sa Iyo lámang, Kataastaasan, nananahan, At walang táong karapat-dapat bumigkas ng Iyong ngalan. Purihin Ka, aking Panginoon, sampu ng Iyong mga nilalang, Lalo na ang Ginoong Kapatid na Araw, Na siyang umaga at lagusan ng Iyong handog na liwanag. Napakaganda… Continue reading Dasálin 17: Kantikulo ng mga Nilalang ni San Francisco de Asis

Dasálin 16: Emily Dickinson

1. Ang dasal ay isang munting gámit Upang maabot ng mga tao Ang banal na tumikom. Ipinupukol nila ang kanilang bulong Gámit ito, pa-tainga ng Diyos; Kung marinig man niya, Nilalagom nito ang aparato Na bumubuo sa dasal. 2. Payak lámang talaga ang kailangan, Tulad ng lugod, at ng langit; Abót ang mga ito ng… Continue reading Dasálin 16: Emily Dickinson

Dasálin 15: Ang Sermon Hinggil sa Paglalagablab mula sa Mahā-vagga

At matapos ng piniling matagal na pamamalagi sa Uruvelâ, nagpatuloy Ang Pinagpala [si Buddha] sa kaniyang paglilimayon, at noo’y natungong Gayasisa, malápit sa Gayâ. Kasáma niya ang dakilang kawan ng sanlibong monghe, na dati-rati’y marurusing. Sa Gayâ siya tumahan kasáma ang mga monghe. Doon ay nangaral sa mga monghe Ang Pinagpala: “Lahat, mga monghe, ay… Continue reading Dasálin 15: Ang Sermon Hinggil sa Paglalagablab mula sa Mahā-vagga

Dasálin 40: Panalangin kay San Jose bílang Proteksiyon mula sa Pandemyang Covid-19

O Pinagpalang San Jose, tapat na tagapagtaguyod ni Jesus at busilak na esposo ni Maria, dalangin namin ang iyong proteksiyon ngayong ang mundo’y nagdurusa sa matinding krisis na dulot ng coronavirus. Walang maliw naming kinamamanghaan ang iyong aruga kay Jesus. Sa aming pagninilay: Hindi namin hangad na gisingin ang sanggol na Hesus na sakdal-himbing sa… Continue reading Dasálin 40: Panalangin kay San Jose bílang Proteksiyon mula sa Pandemyang Covid-19

Dasálin 39: Derek Walcott

Darating ang panahon, May ragsak mong Sasalubungin ang sariling papasók Sa iyong pinto, sa sariling salamin, At magpapalitang-ngiti ang bawat isa Sa mainit na pagtanggap, At magwiwikang, upo ka. Kain. Mamahalin mong muli ang estrangherong ikaw rin. Abután ng alak. Abután ng tinapay. Ibalik ang iyong puso Sa sarili nito, sa estrangherong nagmahal sa iyo… Continue reading Dasálin 39: Derek Walcott

Bagong Tula: Anunsiyasyon

May arkanghel na nagbalitang Sa palagay daw ng ilan, hindi raw Umaangat sa matulain Ang bago sanang aklat ng tula. Kayâ madaling itaboy Na parang manunuluyan, kahit Humihilam pa ring kagampan Ang talinghaga, kumakatok sa mga pinto, Nagsusumamong payagan nang Sumalampak, kahit sa anumang sabsaban, Nang mailuwal ang dapat mailuwal. Namanglaw ako sa totoo lámang,… Continue reading Bagong Tula: Anunsiyasyon

Published
Categorized as Tula